logo kongres

logo MRiRWIII Kongres Nauk Rolniczych

"Nauka - Praktyce"

pod hasłem

"Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

A A A
8:00 - 10:00 Rejestracja uczestników Kongresu
   
10:00 - 10:30 Inauguracja III Kongresu Nauk Rolniczych
  Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki
  prof.dr hab. Marek Ratajczak  - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   
10:30 - 12: 30 PIERWSZA SESJA PLENARNA
   
10:30 - 11:10 Oczekiwania wobec nauki w procesie realizacji obecnej i projektowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
  Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Mihail Dumitru – Zastępca Dyrektora Generalnego d.s. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej
   
11.10 - 11:30 Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego w warunkach globalizacji wyzwań i rynków
  prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
   
11.30 - 11:50 Biogospodarka - technologie innowacyjne szansą poprawy konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich
 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - Politechnika Łódzka
   
11:50 - 12:10 Technologie naturalne – innowacje, tradycja, przyszłość i bezpieczeństwo
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kud - Politechnika Rzeszowska
  prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak - Politechnika Rzeszowska
  dr inż. Sylwester Lipski – Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych w Warszawie
   
12:10 - 12:30 Tradycyjne i nowe funkcje obszarów wiejskich w rozwoju kraju
  dr hab. inż. Jacek Pijanowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  prof. dr hab. inż. Urszula Litwin - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
   
12:30 - 13:00 Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   
12:30 - 14:00 Przerwa na lunch
   
14:00 - 16:00 SESJE PANELOWE
   
  Sesja panelowa I
  Kierunki badań naukowych warunkujące poprawę konkurencyjności krajowego sektora rolno-spożywczego
   
  Sesja panelowa II
  Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Polsce – możliwości i bariery
   
  Sesja panelowa III
  Uwarunkowania i perspektywy rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej oraz ich wpływ na środowisko naturalne i standardy jakościowe produkcji
   
  Sesja panelowa IV
  Kierunki rozwoju rolnictwa w warunkach zróżnicowanej struktury agrarnej w Polsce
   
  Sesja panelowa V
  Gospodarka rybacka i akwakultura
   
  Sesja panelowa VI
  Bezpieczna żywność - zdrowy człowiek
   
  Sesja panelowa VII
  Technologie naturalne i ich wpływ na zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich
   
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
   
16:00 - 16:30 Sesja posterowa
   
16:30 - 18:30 DRUGA SESJA PLENARNA
   
16:30 - 17:45 Panel dyskusyjny Relacja Relacje "nauka-biznes-rolnictwo"; nowe wyzwania w kontekście kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej
   
17:45 - 18:00 Podsumowanie i wnioski z obrad Kongresu
  Propozycje strategicznych kierunków badań, wspierających proces kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
   
18:00 - 18:30 Uroczyste zakończenie III Kongresu Nauk Rolniczych wraz z wręczeniem odznak honorowych "Zasłużony dla Rolnictwa"